آسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی
برگزاری جلسه آموزشی _ توجیهی و پیشگیری از آسیب های اجتماعیبرگزاری جلسه آموزشی _ توجیهی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی - یشگیری از آسیب های اجتماعی جلسه آموزش - یشگیری از آسیب های اجتماعی باحضور حمی - یشگیری از آسیب های اجتماعی در تاریخ 9 - ه های کاهش آسیب تدوین شده از سوی شورا - عامل انجمن های حمایت زندانیان استان د - شت خانواده های تحت پو شش ، از تشریک م - لوب برنامه های کاهش آسیب تدوین شده از - سوی شورای اجتماعی کشور در سال 96 تقد
جلسه آموزشی ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، حمیدرضا علی اکبری ، مدیرکل دفتر خدمات حمایتی ، سازمان زندانها ، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، امام خامنه ای ، ارتقاء توانمندی ، گسترش دامنه ی خدمات حمایتی ، روسای زندانهای تابعه ، مدیران عامل انجمن ، کاهش آسیب ، شورای اجتماعی ، ابراهیمی مدیرکل زندانها ،
461 بازدید، شنبه چهاردهم مهر ۹۷
برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه برای همسران و فرزندان زندانیان برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه برای همسران و فرزندان زندانیان - رل و کاهش آسیب های اجتماعی ، ویژه خان - ژه خانواده های زندانیان (همسران و فرز - ن و پیگیری های دلسوزانه مدیرکل محترم - ات خانواده های زندانیان و تلاش برای ر - ان اورژانس اجتماعی استان با شرکت تعدا - ابین شورای اجتماعی وزارت محترم کشور و - ات کل امور اجتماعی استانداری و زندانه
، برگزاری کارگاه ، آموزشی ، کنترل و کاهش ، آسیب های اجتماعی ، خانواده های زندانیان ، کارشناسان اورژانس اجتماعی ، احمدی مدیرعامل ،
259 بازدید، دوشنبه دوازدهم خرداد ۹۹