آموزشی

آموزشی
قرارداد آموزشی فی مابین سازمان زندانها و وزارت کشورقرارداد آموزشی فی مابین سازمان زندانها و وزارت کشور - قرارداد آموزشی فی مابین سازمان زندانه - این دوره آموزشی برای خانواده زندانیا - دی_قرارداد آموزشی .JPG انجمن حمایت - د قرارداد آموزشی با بخش خصوصی ( مرکز - این دوره آموزشی طی برنامه ای مدون از
قرارداد آموزشی ، سازمان زندانها و وزارت کشور ، قرارداد آموزشی ،
293 بازدید، یکشنبه بیست و چهارم بهمن ۹۵
برگزاری دوره آموزشی ویژه توانمندسازی خانواده مددجویانبرگزاری دوره آموزشی ویژه توانمندسازی خانواده مددجویان - زاری دوره آموزشی ویژه توانمندسازی خان - کاری_دوره. آموزشی .jpg براساس گزارش ر - ن و مجتمع آموزشی سازمان بهزیستی استان - ین برنامه آموزشی تا پایان مهلت تعیین - ایان دوره آموزشی به آنان گواهینامه شر
برگزاری دوره آموزشی ، توانمندسازی ، مددجویان ، اقدامات تأمینی و تربیتی ،
346 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۹۵
پایان دور دوم کلاس های آموزشی ویژه همسران زندانیان با موضوع تحکیم خانواده و پیش گیری از طلاق پایان دور دوم کلاس های آموزشی ویژه همسران زندانیان با موضوع تحکیم خانواده و پیش گیری از طلاق - کلاس های آموزشی ویژه همسران زندانیان - وم کارگاه آموزشی ویژه همسران زندانیان
انجمن حمایت زندانیان سنندج ، پایان دور دوم کلاس های آموزشی ، ویژه همسران زندانیان ، تحکیم خانواده ، پیش گیری از طلاق ،
392 بازدید، یکشنبه یکم اسفند ۹۵
برگزاری دوره اول کلاس های آموزشی ویژه همسران مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان سنندج در سال 1396 برگزاری دوره اول کلاس های آموزشی ویژه همسران مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان سنندج در سال 1396 - کلاس های آموزشی ویژه همسران مددجویان - " برنامه آموزشی پیشگیری از وقوع طلاق - کاری_دوره. آموزشی .JPG براساس گزارش ر - t; برنامه آموزشی پیشگیری از وقوع طلاق - کاری_دوره. آموزشی .JPG
سومین دوره ی آموزش ، همسران و فرزندان زندانیان ، تحت پوشش انجمن ، برنامه آموزشی پیشگیری ، زندانیان بالای شش ماه محکومیت حبس ،
518 بازدید، یکشنبه بیست و چهارم دی ۹۶
برگزاری کارگاه آموزشی تشکیل تعاونی های تولیدی – صنعتی و چند منظورهبرگزاری کارگاه آموزشی تشکیل تعاونی های تولیدی – صنعتی و چند منظوره - ری کارگاه آموزشی تشکیل تعاونی های تول - زه کارگاه آموزشی – توجیهی آشنایی با ا - _کار_دوره. آموزشی .JPG براساس گزارش ر - زه کارگاه آموزشی – توجیهی آشنای - _کار_دوره. آموزشی .JPG
برگزاری کارگاه آموزشی ، تشکیل تعاونی های تولیدی ، صنعتی و چند منظوره ، شناسایی استعداد ، توانایی و مهارت افراد ،
444 بازدید، یکشنبه نهم اردیبهشت ۹۷
برگزاری جلسه آموزشی _ توجیهی و پیشگیری از آسیب های اجتماعیبرگزاری جلسه آموزشی _ توجیهی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی - زاری جلسه آموزشی _ توجیهی و پیشگیری ا - ماعی جلسه آموزشی – توجیهی پیشگیری از - خبار/جلسه- آموزشی /97.07.14_1_جلسات_مدی - تان) جلسه آموزشی – توجیهی پیشگی
جلسه آموزشی ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، حمیدرضا علی اکبری ، مدیرکل دفتر خدمات حمایتی ، سازمان زندانها ، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، امام خامنه ای ، ارتقاء توانمندی ، گسترش دامنه ی خدمات حمایتی ، روسای زندانهای تابعه ، مدیران عامل انجمن ، کاهش آسیب ، شورای اجتماعی ، ابراهیمی مدیرکل زندانها ،
461 بازدید، شنبه چهاردهم مهر ۹۷
برگزاری کارگاه آموزشی برای یک هزار نفر از مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان استان کردستانبرگزاری کارگاه آموزشی برای یک هزار نفر از مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان استان کردستان - ری کارگاه آموزشی برای یک هزار نفر از - ی کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف - کاری_دوره. آموزشی .JPG براساس گزارش روا - این دوره آموزشی گواهینامه ی شرکت در - کاری_دوره. آموزشی .JPG
برگزاری سومین مرحله ، کارگاه آموزشی ، پیشگیری ، مصرف مواد مخدر ، ارتقاء سطح دانش ، مهارت های اساسی ، محکومیت حبس ، بازپروری ،
394 بازدید، سه شنبه یکم آبان ۹۷
برگزاری کارگاه های آموزشی جهت بهبود و ارتقای مهارت های اخلاقی و زندگی خانوادگیبرگزاری کارگاه های آموزشی جهت بهبود و ارتقای مهارت های اخلاقی و زندگی خانوادگی - ارگاه های آموزشی جهت بهبود و ارتقای م - ی کارگاه آموزشی با هدف ارتقاء مهارت - کاری/دوره- آموزشی /97.10.18_2_مددکاری_د - ار/مددوره. آموزشی .JPG براساس گزار - ی کارگاه آموزشی ارتقاء مهارتهای اخل
برگزاری چهارمین ، کارگاه آموزشی ، ارتقاء مهارتهای اخلاقی ، ویژه همسران و فرزندان ، خانواده زندانیان تحت پوشش ،
486 بازدید، سه شنبه هجدهم دی ۹۷
برگزاری کارگاه آموزش تاب آوری .برگزاری کارگاه آموزش تاب آوری . - . کارگاه آموزشی تاب آوری ویژه خانواد - کاری/دوره- آموزشی /98.07.29_1_مددکاری_د - ار/مددوره. آموزشی .JPG براساس گزارش روا - ، کارگاه آموزشی تاب آوری ویژه خانواد - ار/مددوره. آموزشی .JPG
کارگاه آموزشی ، تاب آوری ، زندانیان تحت پوشش ، شورای اجتماعی ، وزارت کشور ، امور بانوان ، استانداری استان کردستان ، موسسه کژوان ، دانشگاه علوم پزشکی ، مرکز خدمات حمایتی ، سازمان بهزیستی ،
329 بازدید، دوشنبه بیست و نهم مهر ۹۸
برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه برای همسران و فرزندان زندانیان برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه برای همسران و فرزندان زندانیان - ری کارگاه آموزشی دوروزه برای همسران و - ن کارگاه آموزشی کنترل و کاهش آسیب ها - کاری/دوره- آموزشی /99.03.11_1_مددکاری_د - ار/مددوره. آموزشی .JPG براساس گزارش روا - ، کارگاه آموزشی کنترل و کاهش آسیب ها
، برگزاری کارگاه ، آموزشی ، کنترل و کاهش ، آسیب های اجتماعی ، خانواده های زندانیان ، کارشناسان اورژانس اجتماعی ، احمدی مدیرعامل ،
259 بازدید، دوشنبه دوازدهم خرداد ۹۹