استان کردستان

استان کردستان
آغاز خاکبرداری از پروژه ساختمان اداری انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندجآغاز خاکبرداری از پروژه ساختمان اداری انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج - قلاب مرکز استان کردستان و ریاست هیئت - و شهرسازی استان در قبال اخذ بهای آن - انیان مرکز استان درصورت تأمین اعتبار
آغازعملیات خاک برداری ، انجمن حمایت زندانیان ، دادستان استان کردستان ، جوهری ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، یدالله احمدی ، سایت اداری شهرستان سنندج ، پروژه اداری تجاری ،
668 بازدید، پنج شنبه یکم شهریور ۹۷
برگزاری کارگاه آموزش تاب آوری .برگزاری کارگاه آموزش تاب آوری . - استانداری استان کردستان توسط این انجم - ی و درمانی استان ، مرکز خدمات حمایتی - شتزندانهای استان و مدیرکل محترم بهزیس - مات بهداتی استان در محل سالن اجتماعات
کارگاه آموزشی ، تاب آوری ، زندانیان تحت پوشش ، شورای اجتماعی ، وزارت کشور ، امور بانوان ، استانداری استان کردستان ، موسسه کژوان ، دانشگاه علوم پزشکی ، مرکز خدمات حمایتی ، سازمان بهزیستی ،
381 بازدید، دوشنبه بیست و نهم مهر ۹۸
دیدار رئیس زندان مرکزی با مدیر عامل انجمندیدار رئیس زندان مرکزی با مدیر عامل انجمن - و تربیتی استان کردستان ، حاج ماموستا - ر زندانهای استان خبر داد و بیان نمود
، حیدر پسندیده ، رئیس زندان مرکزی سنندج ، بهرام سعیدی ، ریاست خدمات اجتماعی ، مراقبت پس از خروج زندانها ، اقدامات تامینی و تربیتی ، استان کردستان ، حاج ماموستا صابر رحیمی ، جبار نیک نفس ، توحیدی ، مدیرعامل انجمن ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،
61 بازدید، چهارشنبه بیست و ششم آذر ۹۹