انجمن حمایت زندانیان سنندج

انجمن حمایت زندانیان سنندج
پایان دور دوم کلاس های آموزشی ویژه همسران زندانیان با موضوع تحکیم خانواده و پیش گیری از طلاق پایان دور دوم کلاس های آموزشی ویژه همسران زندانیان با موضوع تحکیم خانواده و پیش گیری از طلاق - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرحل - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان: مرحل - تحت حمایت انجمن با موضوع تحکیم بنیان - مومی انجمن حمایت زندانیان مرحله دوم - دانیان تحت حمایت طی 3 روز برگزار گردی - مومی انجمن حمایت زندانیان: مرحله دوم - دانیان تحت حمایت انجمن با موضوع تحکیم - همسران تحت حمایت برگزار شد . - یژه همسران زندانیان با موضوع تحکیم خا - نجمن حمایت زندانیان مرحله دوم کلاس ه - یژه همسران زندانیان با هدف تحکیم بنیا - از همسران زندانیان تحت حمایت طی 3 رو - یژه همسران زندانیان تحت حمایت انجمن ب
انجمن حمایت زندانیان سنندج ، پایان دور دوم کلاس های آموزشی ، ویژه همسران زندانیان ، تحکیم خانواده ، پیش گیری از طلاق ،
406 بازدید، یکشنبه یکم اسفند ۹۵
برگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندجبرگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج - یئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج - ال از سوی انجمن حمایت زندانیان سنندج - شهید بهشتی سنندج با تلاوت آیاتی چند ا
انجمن حمایت زندانیان سنندج ، دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره ،
307 بازدید، یکشنبه پانزدهم اسفند ۹۵
پیشرفت ساختمان درحال احداث انجمن حمایت زندانیان سنندجپیشرفت ساختمان درحال احداث انجمن حمایت زندانیان سنندج - حال احداث انجمن حمایت زندانیان سنندج - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - رحال احداث انجمن با توجه به پیشرفت پر
پیشرفت ساختمان درحال احداث ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ،
266 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵
آغازتوزیع سبدکالا دربین مددجویان انجمن حمایت زندانیان سنندجآغازتوزیع سبدکالا دربین مددجویان انجمن حمایت زندانیان سنندج - مددجویان انجمن حمایت زندانیان سنندج - تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان سنندج - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - ی مدیرعامل انجمن بابیان این خبر افزود - ل جدید،این انجمن با تهیه سبدکالای خور - مدیر عامل انجمن با بیان این خبر افزو - سال جدید ، انجمن حمایت زندانیان با ته - ه تحت پوشش انجمن با جمعیتی بالغ بر 57 - ید ، انجمن حمایت زندانیان با تهیه سبد - نجمن حمایت زندانیان با تهیه سبد کالای
توزیع سبدکالای عید نوروز 96 ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، توزیع سبد کالای خوراکی ، کمک به مددجویان تحت پوشش ،
478 بازدید، شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵
دیدار و دلجویی از مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان سنندجدیدار و دلجویی از مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان سنندج - تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان سنندج - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان سنندج - مدیر عامل انجمن جهت بازدید و دیدار ب - هیئت مدیره انجمن ، مدیر کل اداره زندا - تحت حمایت انجمن که دارای سه فرزند مح - دی و معنوی انجمن حمایت زندانیان ، ضمن - ان اجتماعی انجمن پاره ای از مشکلات تح - دجویان تحت حمایت انجمن که دارای سه فر - ا اشاره به حمایت های مادی و معنوی انج - ایشان بمن حمایت زندانیان ، ضمن تشکر - نجمن حمایت زندانیان ، ضمن تشکر و قدرد
بازدید دادستان محترم ، بازدید مدیر کل اداره زندانها ، زندانیان تحت پوشش ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ،
512 بازدید، سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۹۵
اعطاء گواهینامه پایان دوره آموزشی به مددجویاناعطاء گواهینامه پایان دوره آموزشی به مددجویان - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - به همسران زندانیان تحت پوشش /uploadf - یژه همسران زندانیان ، به 96 نفر از اف
اعطای گواهینامه پایان دوره طرح امید ، طرح امید ویژه همسران مددجویان ، طرح پیشگیری از طلاق ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ،
293 بازدید، چهارشنبه هجدهم اسفند ۹۵
پیشرفت 70% ساختمان تجاری خدماتی و اداری انجمن حمایت زندانیان سنندجپیشرفت 70% ساختمان تجاری خدماتی و اداری انجمن حمایت زندانیان سنندج - ی و اداری انجمن حمایت زندانیان سنندج - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - رحال احداث انجمن در حد 70% می باشد. ک - مدیر عامل انجمن و سایر دلسوزان که شب - سطح درآمد انجمن برای کمک به خانواده - د و همچنین حمایت از فرزندان آنان برای
ساختمان انجمن حمایت زندانیان سنندج ، پیشرفت پروژه ،
406 بازدید، دوشنبه هشتم خرداد ۹۶
طرح اردوی دو روزه فرهنگی ، تربیتی و ضیافت افطاری ویژه خانواده های مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان سنندج برگزار شد.طرح اردوی دو روزه فرهنگی ، تربیتی و ضیافت افطاری ویژه خانواده های مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان سنندج برگزار شد. - تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان سنندج - حد مددکاری انجمن : طرح اردوی دو روزه - های حمایتی انجمن در ماه مبارک رمضان ب - ن تحت پوشش انجمن با همکاری کمیته امدا - رمضان این انجمن در راستای بالابردن س - جوانان تحت حمایت و نیز همسران مددجوی - انواده های زندانیان تحت پوشش انجمن با
اردو ، فرهنگی ، تربیتی ، ضیافت افطار ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ،
471 بازدید، سه شنبه بیست و سوم خرداد ۹۶
تشکیل دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندجتشکیل دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج - یئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج - ابط عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - مدیره این انجمن در روز چهارشنبه مور - هبود وضعیت انجمن و رسیدگی بیشتر و بهت - ی و خدماتی انجمن در تاریخ 96/11/14 ، - سته به این انجمن واقع در سایت اداری ،
برگزاری دهمین جلسه ، هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج ،
713 بازدید، چهارشنبه بیستم دی ۹۶
بازدید مدیرعامل انجمن از روند  پیشرفت  پروژه ساخت ساختمان سایت اداری بازدید مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت پروژه ساخت ساختمان سایت اداری - د مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت پرو - رعامل این انجمن از پروژه عمرانی در د - ) متعلق به انجمن بازدید به عمل آوردند - وابط عمومی انجمن : در ساعت 09:15 روز
، توحیدی ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، بازدید ، پروژه عمرانی ، ساختمان سایت اداری ، پیشرفت ، عملیات اجرایی ،
74 بازدید، سه شنبه هشتم مهر ۹۹