اولین جلسه هیئت مدیره

اولین جلسه هیئت مدیره
برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399 - برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال - 1399 اولین جلسه هیئت مدیره این مرکز د - دستان ) ، اولین جلسه هیئت مدیره این م - د . در این جلسه پس از بیان نکته نظرات - مصوبات این جلسه بود % http://hemayatz - در ابتدای جلسه ، رئیس هیئت مدیره با - در این جلسه پس از بیان نکته نظرات - مصوبات این جلسه بود % - سایر اعضاء هیئت مدیره و قرائت گزارش ع - ان و ریاست هیئت مدیره انجمن حمایت زند - ان و ریاست هیئت مدیره انجمن تشکیل گرد - لسه ، رئیس هیئت مدیره با خیر مقدم به - ت و مصوبات هیئت مدیره ، از اعضاء درخو - اعضاء هیئت مدیره و قرائت گزارش عملکرد - ریاست هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان - ریاست هیئت مدیره انجمن تشکیل گردید . - رئیس هیئت مدیره با خیر مقدم به اعضاء - صوبات هیئت مدیره ، از اعضاء درخواست ت
، اولین جلسه هیئت مدیره ، محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، عملکرد 10 ساله ، انجمن حمایت زندانیان ، خرید گوشی هوشمند ، کمک به نیازمندان ،
288 بازدید، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۹۹