بازدید

بازدید
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی .بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی . - بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز اس - بند نظامی بازدید و از نزدیک در جریان - در این بازدید که احمدی مدیرعامل ان - ادامه این بازدید به هریک از مددجویان
بازدید دادستان ، رئیس دستگاههای نظارتی ، ریاست هیئت مدیره ، برنامه های اصلاحی ، احمدی مدیرعامل ،
929 بازدید، سه شنبه هفتم اسفند ۹۷
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن.بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن. - بازدید دادستان مرکز استان از محل سکون - این انجمن بازدید و از نزدیک وضعیت خان - این انجمن بازدید و سرکشی نمودند . - ن در این بازدید و ضعیت خانواده های م - پایان این بازدید بنابه دستورایشان سبد
انجمن حمایت زندانیان ، ریاست هیئت مدیره ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، بازدید و سرکشی ، منازل مددجویان ، تحت پوشش ،
698 بازدید، شنبه هجدهم اسفند ۹۷
بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان - بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیا - د سرکشی و بازدید و از نزدیک به بررسی - ر/مددکاری/ بازدید خانوادزندانیان/98.03. - در این بازدید که حدوداً به مدت 5 س
بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان ، ماه مبارک رمضان ، مدیرکل کمیته امداد ، رسول شیخی زاده ، معاون سلامت ، جهانگیری ، مدیرعامل انجمن ، یداله احمدی ،
807 بازدید، شنبه چهارم خرداد ۹۸
بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن.بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن. - بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختما - این مرکز بازدید و سرکشی و از نزدیک د - ایت_اداری_ بازدید .jpg به گزارش روابط ع - در این بازدید مدیرعامل انجمن گزارش - جریان این بازدید و بنا به درخواست و ت
بازدید ، مدیرکل ، زندانهای استان ، مدیر عامل انجمن ، یدالله احمدی ، مرکز خدمات اجتماعی ، ساختمان سایت اداری ،
614 بازدید، پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
بازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انجمن حمایت زندانیانبازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انجمن حمایت زندانیان - بازدید مدیرکل زندانهای کردستان از انج - به انجمن بازدید و سرکشی و از نزدیک د - 4_ساختمان_ بازدید .jpg براساس گزار - 4_ساختمان_ بازدید .jpg
، مدیرکل زندانها ، مراد فتحی ، خدمات اجتماعی ، بهرام سعیدی ، سرپرست قضایی ، امید صمدی ، مدیرعامل ، بازدید ،
376 بازدید، سه شنبه بیست و چهارم دی ۹۸
بازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان از محل سکونت مددجویانبازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان از محل سکونت مددجویان - بازدید مدیرکل زندانهای استان کردستان - رکز استان بازدید وسرکشی و از نزدیک در - ر/مددکاری/ بازدید خانوادزندانیان/98.11. - رکز استان بازدید و سرکشی و از نزدیک د - ادامه این بازدید ها به هر خانواده تعدا
، بازدید مدیرکل زندانها ، مراد فتحی ، حضرت آیت الله رئیسی ،
305 بازدید، چهارشنبه شانزدهم بهمن ۹۸
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان  تحت پوششبازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش - بازدید دادستان مرکز استان از محل سکون - این مرکز بازدید و ضمن رسیدگی به مشکل - ایت/اخبار/ بازدید دادستان/99.02.31_2_با
، دکتر محمد جباری ، دادستان ، ریاست هیئت مدیره ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، بازدید ، مشکلات قضائی ، سبد کالا ،
220 بازدید، چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۹
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویانبازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویان - بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز اس - انواده ها بازدید و سرکشی بعمل آوردند - خ. در این بازدید ضمن دلجویی وتفقد از - ر/مددکاری/ بازدید خانوادزندانیان/99.05. - /اخبا15_1_ بازدید _دادستان.jpg براساس گ
، جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان نیازمند ، عید غدیرخم ، سبد کالا ،
106 بازدید، چهارشنبه پانزدهم مرداد ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از روند  پیشرفت  پروژه ساخت ساختمان سایت اداری بازدید مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت پروژه ساخت ساختمان سایت اداری - بازدید مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت - به انجمن بازدید به عمل آوردند و از - 9.07.08_2_ بازدید _مدیرعامل.jpg به گزار پروژه ساخت ساختمان سایت اداری مدیر پروژه ساخت ساختمان سایت اداری مدیر
، توحیدی ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، بازدید ، پروژه عمرانی ، ساختمان سایت اداری ، پیشرفت ، عملیات اجرایی ،
74 بازدید، سه شنبه هشتم مهر ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش - بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مد - تحت پوشش بازدید بعمل آوردند . در این - مددجویان بازدید سبد کالایی شامل مو - ر/مددکاری/ بازدید خانوادزندانیان/ بازدید - 9.07.15_1_ بازدید _خانواده_مددجویان.jpg
، بازدید ، مدیرعامل انجمن ، توحیدی ، مددکاران اجتماعی ، سبد کالا ،
47 بازدید، سه شنبه پانزدهم مهر ۹۹