بازدید و سرکشی

بازدید و سرکشی
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن.بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن. - این انجمن بازدید و سرکشی نمودند . - این انجمن بازدید و از نزدیک وضعیت خا - ان در این بازدید و ضعیت خانواده های - پایان این بازدید بنابه دستورایشان سب - رکز استان و رئیس هیئت مدیره انجمن ا - جمن بازدید و از نزدیک و ضعیت خان و اده ه - ا مشاهده و دست و رات لازم برای پیگیر - و ر ری ، حل و فصل مشکلات معیشتی ، خان و - ای مذکادگی و قضایی آنان را صادر نم و د
انجمن حمایت زندانیان ، ریاست هیئت مدیره ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، بازدید و سرکشی ، منازل مددجویان ، تحت پوشش ،
681 بازدید، شنبه هجدهم اسفند ۹۷
بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان - بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیا - ند سرکشی و بازدید و از نزدیک به بررسی - در این بازدید که حدوداً به مدت 5 - ان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی - عا و ن سلامت و اصلاح و تربیت اداره کل ز - محل سک و نت و زندگی تعدادی از خان و اده - زمند سرکشی و بازدید و از نزدیک به برر - یاسی مسایل و نارسائی  های آنان پرداخت - ان نیازمند سرکشی و بازدید و از نزدیک
بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان ، ماه مبارک رمضان ، مدیرکل کمیته امداد ، رسول شیخی زاده ، معاون سلامت ، جهانگیری ، مدیرعامل انجمن ، یداله احمدی ،
788 بازدید، شنبه چهارم خرداد ۹۸
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویانبازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویان - انواده ها بازدید و سرکشی بعمل آوردند - د . در این بازدید ضمن دلجویی وتفقد از - تان در این بازدید ضمن دلجویی وتفقد از - رفتند . در بازدید فوق الذکر پس از توض - ستان عم و می و انقلاب مرکز استان و مدیر - ستان عم و می و انقلاب مرکز استان کردستا - ریان و ضعیت و نح و ه ی زندگی و تأمین نیا - خ 99/05/15 و در آستانه عید غدیرخم دکت - جباری دادن و ریاست هیئت مدیره انجمن ح
، جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان نیازمند ، عید غدیرخم ، سبد کالا ،
70 بازدید، چهارشنبه پانزدهم مرداد ۹۹