توحیدی

توحیدی
انتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندجانتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندج - آقای عادل توحیدی نژاد با نظر اعضاء ه - ایت/اخبار/ توحیدی -نژاد/99.06.19_1_انتص
، انتصاب ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان ، سنندج ، عادل توحیدی نژاد ،
56 بازدید، چهارشنبه نوزدهم شهریور ۹۹
برگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان سنندجبرگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان سنندج - آقای عادل توحیدی نژاد با حضور مدیرکل - ایت/اخبار/ توحیدی -نژاد/99.07.01_1_جلسه - آقای عادل توحیدی نژاد در ساعت 09:20 ر - توحیدی نژاد ضمن تشکر از خدم - ایان جلسه توحیدی نژاد از آموزشگاه ران
، جلسه تودیع و معارفه ، مدیر عامل انجمن ، عادل توحیدی نژاد ، مدیر کل زندانها ، مراد فتحی ،
80 بازدید، سه شنبه یکم مهر ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از روند  پیشرفت  پروژه ساخت ساختمان سایت اداری بازدید مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت پروژه ساخت ساختمان سایت اداری - توحیدی در جمع کارگران و عوا
، توحیدی ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، بازدید ، پروژه عمرانی ، ساختمان سایت اداری ، پیشرفت ، عملیات اجرایی ،
74 بازدید، سه شنبه هشتم مهر ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش - 15 آقای توحیدی مدیرعامل به همراه
، بازدید ، مدیرعامل انجمن ، توحیدی ، مددکاران اجتماعی ، سبد کالا ،
48 بازدید، سه شنبه پانزدهم مهر ۹۹