توحیدی مدیرعامل انجمن

توحیدی مدیرعامل انجمن
اهدای سبد کالای مواد خوراکی به مناسبت شب یلدا .اهدای سبد کالای مواد خوراکی به مناسبت شب یلدا . - ت پوشش این انجمن توزیع گردید % http - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز - ت پوشش این انجمن توزیع گردید %
، شب یلدا ، سبد کالا ، مواد خوراکی ، مددجویان تحت پوشش ، انجمن حمایت زندانیان ، توحیدی مدیرعامل انجمن ،
92 بازدید، یکشنبه سی ام آذر ۹۹
دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین مرکز استان دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین مرکز استان - دعوت قبلی توحیدی مدیرعامل انجمن از خی - ن سنندج با مدیرعامل دیدار و از نزدیک - مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین - داف حمایتی انجمن حمایت از خانواده زند - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان سنندج - هداف تشکیل انجمن عنوان نمودند : پویای - نهاد همچون انجمن های حمایت زندانیان ت
، توحیدی مدیرعامل انجمن ، خیّرین مرکز استان ، اهداف حمایتی ، انجمن حمایت از خانواده زندانیان ، اهداف تشکیل انجمن ، پویایی و دامنه خدمات ، حمایت و دلسوزی معتمدان ، مددکاران اجتماعی ، کمک های مالی و مشاوره ای ، خدمات پزشکی ،
19 بازدید، یکشنبه چهاردهم دی ۹۹
برگزاری اولین جلسه انس با قرآن ویژه فرزندان مددجویان برگزاری اولین جلسه انس با قرآن ویژه فرزندان مددجویان - جناب آقای توحیدی مدیرعامل انجمن دربار - بود از طرف مدیرعامل انجمن به فرزندان - ف مدیرعامل انجمن به فرزندان اهداء گرد - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرست
، محفل انس با قرآن ، ویژه فرزندان ، مددجویان ، محفل نورانی ، توحیدی مدیرعامل انجمن ، پروتکل های بهداشتی ، امام صادق ع ،
14 بازدید، یکشنبه پنجم بهمن ۹۹