توزیع

توزیع
آغازتوزیع سبدکالا دربین مددجویان انجمن حمایت زندانیان سنندجآغازتوزیع سبدکالا دربین مددجویان انجمن حمایت زندانیان سنندج - آغاز توزیع سبدکالا دربین مددجویان انجم - jpg توزیع سبد کالای ویژه عیدنور - وز سال 96 توزیع سبد کالا از روز شنبه - من تهیه و توزیع می شود .
توزیع سبدکالای عید نوروز 96 ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، توزیع سبد کالای خوراکی ، کمک به مددجویان تحت پوشش ،
488 بازدید، شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵
آغاز توزیع سبدکالای مواد خوراکی به مناسبت عید سعید قربانآغاز توزیع سبدکالای مواد خوراکی به مناسبت عید سعید قربان - آغاز توزیع سبدکالای مواد خوراکی به من - تحت پوشش توزیع گردید % /uploadfile/f - تحت پوشش توزیع گردید %
آغاز توزیع سبدکالا ، مواد خوراکی ، به مناسبت عید سعید قربان ، خانواده های تحت پوشش ،
943 بازدید، سه شنبه هفتم شهریور ۹۶
توزیع سبدکالای مواد خوراکی توسط خیرین و تکریم فرزندان خانواده های تحت پوششتوزیع سبدکالای مواد خوراکی توسط خیرین و تکریم فرزندان خانواده های تحت پوشش - توزیع سبدکالای مواد خوراکی توسط خیرین
توزیع سبدکالا ، تکریم فرزندان ، خانواده های تحت پوشش انجمن ،
382 بازدید، پنج شنبه شانزدهم آذر ۹۶
توزیع تعداد 600 پرس غذای آماده برای خانواده های زندانیان تحت پوششتوزیع تعداد 600 پرس غذای آماده برای خانواده های زندانیان تحت پوشش - توزیع تعداد 600 پرس غذای آماده برای خ - وشش انجمن توزیع گردید . http://hemaya - 9.05.28_1_ توزیع .غذا.JPG براساس گزارش - وشش انجمن توزیع گردید . - 9.05.28_1_ توزیع .غذا.JPG
، توزیع غذای آماده ، خانواده های زندانیان ، مدیرکل زندانها ، تشکل های دانشجویی ، جوانان گام دوم انقلاب ، مددکاران اجتماعی ، توزیع غذای گرم ،
127 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۹۹
توزیع گوشی تلفن همراه هوشمند در بین فرزندان محصل مددجویان تحت پوششتوزیع گوشی تلفن همراه هوشمند در بین فرزندان محصل مددجویان تحت پوشش - توزیع گوشی تلفن همراه هوشمند در بین ف - ه تهیه و توزیع گوشیهای تلفن همراه هو - به تهیه و توزیع گوشی تلفن همراه در - 9.06.22_1_ توزیع _گوشی.JPG براساس گزارش - به تهیه و توزیع تعداد 38 عدد گوشی تلف
، توزیع گوشی ، اجرای دستور ، دادستان ، نعمت استفاده ، برنامه های آموزشی ،
95 بازدید، شنبه بیست و دوم شهریور ۹۹
توزیع تعداد 200 بسته مواد شوینده ،ضدعفونی کننده و بهداشتی  در بین مددجویان تحت پوششتوزیع تعداد 200 بسته مواد شوینده ،ضدعفونی کننده و بهداشتی در بین مددجویان تحت پوشش - توزیع تعداد 200 بسته مواد شوینده ،ضدع - 9.08.21_1_ توزیع _مواد_شوینده.jpg براسا فونی کننده و بهداشتی در بین مددجویان فونی کننده و بهداشتی در بین مددجویان فونی کننده و بهداشتی در بین مددجویان
، توزیع ، مواد شوینده ، ضدعفونی کننده ، بهداشتی ، اهداء بسته های شوینده ، ماسک سه لایه ، محلول ضدعفونی ، ژل ضدعفونی ، مایع دستشویی ، مایع ظرف شویی ، پودر رخت شویی ،
44 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم آبان ۹۹