جلسه آموزشی

جلسه آموزشی
برگزاری جلسه آموزشی _ توجیهی و پیشگیری از آسیب های اجتماعیبرگزاری جلسه آموزشی _ توجیهی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی - برگزاری جلسه آموزشی _ توجیهی و پیشگیر - ی اجتماعی جلسه آموزشی – توجیهی پیشگیر - کردستان) جلسه آموزشی – توجیهی - در این جلسه علی اکبری مدیرکل خدما
جلسه آموزشی ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، حمیدرضا علی اکبری ، مدیرکل دفتر خدمات حمایتی ، سازمان زندانها ، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، امام خامنه ای ، ارتقاء توانمندی ، گسترش دامنه ی خدمات حمایتی ، روسای زندانهای تابعه ، مدیران عامل انجمن ، کاهش آسیب ، شورای اجتماعی ، ابراهیمی مدیرکل زندانها ،
549 بازديد، شنبه چهاردهم مهر ۹۷
برگزاری جلسه آموزشی مهارتهای اساسی زندگی ویژه همسران مددجویان برگزاری جلسه آموزشی مهارتهای اساسی زندگی ویژه همسران مددجویان - برگزاری جلسه آموزشی مهارتهای اساسی زن - فرزندان ، جلسه آموزشی ارتقاء مهارتهای
، برخورد مادران با فرزندان ، جلسه آموزشی ، ارتقاء مهارتهای اساسی زندگی ، همسران مددجویان ، مددکاران ، حیدری مددکار اجتماعی ، پروتکل های بهداشتی ،
104 بازديد، یکشنبه پنجم بهمن ۹۹