خانواده های زندانیان

خانواده های زندانیان
جشن نسیم مهر انجمن حمایت زندانیان سنندج برگزار شد.جشن نسیم مهر انجمن حمایت زندانیان سنندج برگزار شد. - حمایت از خانواده های زندانیان ، مجمع - و حمایت از خانواده زندانیان ، مجمع عم - به مشکلات خانواده های نیازمند زندانی - زندانیان و خانواده های آنها و همچنین - تعداد 250 خانواده با جمعیتی بالغ بر - و بیشتر به خانواده زندانیان افزایش یا - ات خانواده های نیازمند زندانیان و لزو - و خانواده های آنها و همچنین انتخاب ب - ت در زمینه های مختلف توانسته کسب کند - ضمناً کمک های جذب شده توسط خیرین با - ه نسبت سال های قبل روند رو به رشد دار - نجمن حمایت زندانیان سنندج برگزار شد. - نجمن حمایت زندانیان سنندج در محل سالن - از خانواده زندانیان ، مجمع عمومی سالا - نجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج به - ای نیازمند زندانیان و لزوم حمایت همه
جشن نسیم مهر انجمن حمایت زندانیان ، 5 خرداد روز نسیم مهر ، حمایت از خانواده های زندانیان ، موسسه خیریه ، کمک به خانواده های زندانیان ، کاهش آسیب پذیری خانواده زندانیان ،
682 بازدید، چهارشنبه دهم خرداد ۹۶
کمک های اهدایی خیرین تهرانی تحویل خانواده های زندانیان نیازمند و کانون اصلاح و تربیت سنندج گردید .کمک های اهدایی خیرین تهرانی تحویل خانواده های زندانیان نیازمند و کانون اصلاح و تربیت سنندج گردید . - انی تحویل خانواده های زندانیان نیازمن - و ... برای خانواده زندانیان تحت پوشش - رای یکی از خانواده ها و بند نسوان کان - کمک های اهدایی خیرین تهرانی تحویل نی - با پیگیری های مستمر مددکاران اجتماعی - مصرف حامل های انرژی و هزینه شهریه مد - اهدای کمک های مشروحه فوق و تداوم سفر - ای خانواده زندانیان تحت پوشش انجمن به - نجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج : ب - نجمن حمایت زندانیان را دادند .
کمک های اهدایی ، خیرین ، خانواده های زندانیان نیازمند ، انجمن حمایت زندانیان ،
639 بازدید، پنج شنبه شانزدهم شهریور ۹۶
بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان بازدید و سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه مبارک رمضان - سرکشی از خانواده های زندانیان در ماه - تعدادی از خانواده های زندانیان نیازمن - و بیشتر به خانواده های نیازمند زندانی - اره به این خانواده ها تقدیم گردید % - و نارسائی  های آنان پرداختند . http:/ - به خانواده های نیازمند زندانیان و تلا - و نیازمندی های آنان ، روز شنبه مورخ 9 - و نارسائی های آنان پرداختند . - و گرفتاری های مددجویان ، هدایای نقدی - نجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج ، د - ای نیازمند زندانیان و تلاش در جهت رفع - نجمن حمایت زندانیان و مددکاران اجتماع
بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان ، ماه مبارک رمضان ، مدیرکل کمیته امداد ، رسول شیخی زاده ، معاون سلامت ، جهانگیری ، مدیرعامل انجمن ، یداله احمدی ،
788 بازدید، شنبه چهارم خرداد ۹۸
برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه برای همسران و فرزندان زندانیان برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه برای همسران و فرزندان زندانیان - عی ، ویژه خانواده های زندانیان (همسرا - به امورات خانواده های زندانیان و تلاش - یی سرپرست خانواده از زندان را از تأک - کاهش آسیب های اجتماعی ، ویژه (همسرا - ن و پیگیری های دلسوزانه مدیرکل محترم - و فرزندان زندانیان کارگاه آموزشی کن - و فرزندان زندانیان تحت پوشش این انجم - نجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج :
، برگزاری کارگاه ، آموزشی ، کنترل و کاهش ، آسیب های اجتماعی ، خانواده های زندانیان ، کارشناسان اورژانس اجتماعی ، احمدی مدیرعامل ،
259 بازدید، دوشنبه دوازدهم خرداد ۹۹
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویانبازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویان - یت معیشتی خانواده های زندانیان نیازمن - ادی از این خانواده ها بازدید و سرکشی - یحات اعضاء خانواده های تحت پوشش و بیا - ه ی یکی از خانواده ها از طرف دادستانی - ی ایشان به خانواده های فوق اهداء گردی - اء خانواده های تحت پوشش و بیان مشکلات - به خانواده های فوق اهداء گردید. - نجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج . م - نجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج که
، جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان نیازمند ، عید غدیرخم ، سبد کالا ،
70 بازدید، چهارشنبه پانزدهم مرداد ۹۹
توزیع تعداد 600 پرس غذای آماده برای خانواده های زندانیان تحت پوششتوزیع تعداد 600 پرس غذای آماده برای خانواده های زندانیان تحت پوشش - ماده برای خانواده های زندانیان تحت پو - ن مرکز بین خانواده های تحت پوشش انجمن - شارکت تشکل های دانشجویی جوانان گام دو - ین خانواده های تحت پوشش انجمن توزیع گ - نجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج ،با
، توزیع غذای آماده ، خانواده های زندانیان ، مدیرکل زندانها ، تشکل های دانشجویی ، جوانان گام دوم انقلاب ، مددکاران اجتماعی ، توزیع غذای گرم ،
71 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۹۹