خانواده های زندانیان نیازمند

خانواده های زندانیان نیازمند
کمک های اهدایی خیرین تهرانی تحویل خانواده های زندانیان نیازمند و کانون اصلاح و تربیت سنندج گردید .کمک های اهدایی خیرین تهرانی تحویل خانواده های زندانیان نیازمند و کانون اصلاح و تربیت سنندج گردید . - انی تحویل خانواده های زندانیان نیازمن - و ... برای خانواده زندانیان تحت پوشش - رای یکی از خانواده ها و بند نسوان کان - کمک های اهدایی خیرین تهرانی تحویل و - با پیگیری های مستمر مددکاران اجتماعی - مصرف حامل های انرژی و هزینه شهریه مد - اهدای کمک های مشروحه فوق و تداوم سفر - ای خانواده زندانیان تحت پوشش انجمن به - نجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج : ب - نجمن حمایت زندانیان را دادند .
کمک های اهدایی ، خیرین ، خانواده های زندانیان نیازمند ، انجمن حمایت زندانیان ،
639 بازدید، پنج شنبه شانزدهم شهریور ۹۶
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویانبازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویان - یت معیشتی خانواده های زندانیان نیازمن - ادی از این خانواده ها بازدید و سرکشی - یحات اعضاء خانواده های تحت پوشش و بیا - ه ی یکی از خانواده ها از طرف دادستانی - ی ایشان به خانواده های فوق اهداء گردی - اء خانواده های تحت پوشش و بیان مشکلات - به خانواده های فوق اهداء گردید. - نجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج . م - نجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج که
، جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان نیازمند ، عید غدیرخم ، سبد کالا ،
70 بازدید، چهارشنبه پانزدهم مرداد ۹۹