دادستان عمومی و انقلاب

دادستان عمومی و انقلاب
برگزاری همایش نسیم مهر در شهرستان سنندج مرکز استان کردستانبرگزاری همایش نسیم مهر در شهرستان سنندج مرکز استان کردستان - ارش روابط عمومی انجمن حمایت زندنیان - گزاری مجمع عمومی سالانه انجمن بود . پ - ی زندانیان و ر و ز نسیم مهر همایشی با ح - و ر معتمدین و خیرین شهر ، مدیران کل و - های اداری و اجرایی استان در محل سالن - های اداری و اجرایی استان و با سخنران - ل دادگستری و رئیس ش و رای قضایی استان د
پنجم خردادماه ، روز ملّی حمایت از خانواده ، نسیم مهر ، رئیس کل دادگستری ، رئیس شورای قضایی استان ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، فرهاد امینی ، بشیر سردار ، بازرسان مجمع ،
646 بازدید، شنبه پنجم خرداد ۹۷
تشکیل پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج در سال 1397تشکیل پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج در سال 1397 - ر دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان - ره و مجامع عمومی و تصمیم گیری ها و تص - زارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان - ریق مزایده عمومی ، خریداری کامیون بنز - دع و ت قبلی و حض و ر تمامی اعضاء هیئت مد - مرکز بایره و با تلا و ت آیاتی چند از کل - تانی عم و می و انقلاب مرکز استان تشکیل - حض و ر مؤثر و مشارکت فعّال اعضاء در جل - هیئت مدیره و مجامع عم و می و تصمیم گیری - نی عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل گر
دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل اداره زندانها ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، نصراللهی زاده ، جلسات هیئت مدیره ، مصوبات کلی ، فرماندار ، بشیر سردار ، فرهاد امینی ،
510 بازدید، سه شنبه دوم مرداد ۹۷
برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندجبرگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج - دره از سوی دادستان محترم عمومی و انقل - ر محل دفتر دادستان عمومی انقلاب مرکز - زارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان - ستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان - تر دادستان عمومی انقلاب مرکز استان با - من با حض و ر و شرکت اعضای هیئت مدیره ، - الله مجید و ذکر صل و ات بر پیامبر اعظم - (ص) تشکیل و برگزار گردید . http://he - حترم عم و می و انقلاب مرکز استان کردستا - دادستان من و ریاست هیئت مدیره انجمن ن - رم عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان - ستان عمومی انقلاب مرکز استان با حضور
نهمین جلسه ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل اداره زندانها ، مدیر عامل انجمن ، صیدی ، شهردار ، شورای اسلامی ،
431 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آذر ۹۷
برگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استانبرگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان - دعوت کتبی دادستان عمومی و انقلاب و ری - با سخنان دادستان عمومی و انقلاب مرکز - ه پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب و ری - بتدای جلسه دادستان با تبریک ولادت دخت - 06 با حضور دادستان ، مدیرکل زندانها و - زارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان - و ی د و عالم و نم و نه ای از انسان کامل - بان و سرمشق و الگ و ی تمام زنان عالم عن و - اهره را ان و اظهار داشت فاطمه ی زهرا - ای فرزندان و یا و ری امین برای مسلمانان - دع و ت کتبی و ریاست هیئت مدیره این مرک
انجمن حمایت زندانیان ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل زندانها ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، جلسات هیئت مدیره ، کمک به خانواده های نیازمند ،
490 بازدید، دوشنبه ششم اسفند ۹۷
  برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 - بی از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز - مقدم توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز - زارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان - تانی تشکیل و برگزار گردید . http://he - مات حمایتی و مراقبت پس از خر و ج سازمان - دا زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی - رکل اقکش و ر و بم و جب دع و ت نامه ی کتبی ا - مرکز استان و ریاست هیئت مدیره انجمن ،
دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل زندانها ، نایب رئیس ، یداله احمدی ، مدیر عامل ، دکتر محمدابراهیم زارعی ، دکتر بهرام نصراللهی زاده ، مهندس حشمت الله صیدی ، اعضای هیئت مدیره ، فرهاد امینی ، بشیر سردار ، بازرسین مجمع ،
821 بازدید، دوشنبه بیست و ششم فروردین ۹۸
برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج .برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج . - رای  دعوت دادستان عمومی و انقلاب مرکز - رای دعوت دادستان عمومی و انقلاب مرکز - محمدجباری دادستان عمومی و انقلاب و ری - گزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت ز - زارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان - لسه ی مجمع عمومی عادی سالانه انجمن حم - زرسان مجمع عمومی قرائت گردید ، پس از - 25 با حض و ر و شرکت حضرت آیت الله حسینی - م و لی فقیه و نماینده مردم استان در مج - های اجرایی و اداری استان ، قضات و معا - هیئت مدیره و بازرسان انجمن و خیرین و - ش سر و د ملی و مقدس جمه و ری اسلامی ، پخش
نسیم مهر ، مجمع عمومی سالانه ، انجمن حمایت زندانیان ، انجمن حمایت از خانواده زندانی ، حضرت آیت الله حسینی شاهرودی ، حجت الاسلام حاج ماموستا خدایی ، دکتر محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ،
811 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۹۸
برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1399 - دره از سوی دادستان محترم عمومی و انقل - محمد جباری دادستان مرکز استان و ریاست - زارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان - ستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان - نکته نظرات و دیدگاه های مدیرکل محترم - نهای استان و سایر اعضاء هیئت مدیره و - فعالیت ها و اقدامات اجرایی ، اداری ، - ی ، عمرانی و مددکاری و خدمات حمایتی ت - ر به انجمن و پرداخت مستمری به ازای سر - رم عمومی و انقلاب مرکز استان و ریاست
، اولین جلسه هیئت مدیره ، محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، عملکرد 10 ساله ، انجمن حمایت زندانیان ، خرید گوشی هوشمند ، کمک به نیازمندان ،
288 بازدید، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۹۹
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویانبازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویان - بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز اس - یان جباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز - محمدجباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز - زارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان - مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل س - ها بازدید و سرکشی بعمل آ و ردند . در ا - ریان و ضعیت و نح و ه ی زندگی و تأمین نیا - خ 99/05/15 و در آستانه عید غدیرخم دکت - ان کردستان و ریاست هیئت مدیره انجمن ح
، جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان نیازمند ، عید غدیرخم ، سبد کالا ،
70 بازدید، چهارشنبه پانزدهم مرداد ۹۹