رئیس مجموعه کانون اصلاح و تربیت

رئیس مجموعه کانون اصلاح و تربیت
بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت .بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت . - قای نادری رئیس مجموعه کانون اصلاح و ت - ندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت - ن سنندج از مجموعه کانون اصلاح و تربیت - مود ، تلاش مجموعه کانون اصلاح و تربیت - از مجموعه کانون اصلاح و تربیت . براس - از مجموعه کانون اصلاح و تربیت استان - لاش مجموعه کانون اصلاح و تربیت در جهت - موعه کانون اصلاح و تربیت . براساس گزا - موعه کانون اصلاح و تربیت استان ، بازد - موعه کانون اصلاح و تربیت در جهت آموزش - ان و ن اصلاح و تربیت . براساس گزارش ر و ا - ات اجتماعی و مراقبت پس از خر و ج زندانه - ریاست خدما و اقدامات تامینی و تربیتی - ان و ن اصلاح و تربیت استان ، بازدید به - عمل آ و ردند و از نزدیک در جریان برنامه - ون اصلاح و تربیت . براساس گزارش روابط - ون اصلاح و تربیت استان ، بازدید به عم - ون اصلاح و تربیت در جهت آموزش مشاغلی
، بازدید ریاست مراقبت پس از خروج ، بهرام سعیدی ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، توحیدی ، رئیس مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، نادری ، اشتغال ، برنامه های غنّی سازی ، اوقات فراغت ، حرفه آموزی ،
69 بازدید، پنج شنبه بیستم آذر ۹۹