ریاست هیئت مدیره

ریاست هیئت مدیره
تشکیل پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج در سال 1397تشکیل پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج در سال 1397 - یل گردید. ریاست هیئت مدیره انجمن با ق - نجمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زند - نجمین جلسه هیئت مدیره این مرکز با دعو - مامی اعضاء هیئت مدیره و با تلاوت آیات - ء در جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی و - جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان - جلسه هیئت مدیره این مرکز با دعوت قبل - اعضاء هیئت مدیره و با تلاوت آیاتی چند - جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی و تصمی
دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل اداره زندانها ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، نصراللهی زاده ، جلسات هیئت مدیره ، مصوبات کلی ، فرماندار ، بشیر سردار ، فرهاد امینی ،
510 بازدید، سه شنبه دوم مرداد ۹۷
برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندجبرگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج - کردستان و ریاست هیئت مدیره انجمن نهمی - و قدردانی ریاست هیئت مدیره از اعضای ش - اری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زند - جلسه اعضای هیئت مدیره این انجمن با حض - شرکت اعضای هیئت مدیره ، شهردار مرکز ا - جلسه اعضای هیئت مدیره این مرکز در سا - نظر اعضای هیئت مدیره و ارائه راهکاره - لسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان - اعضای هیئت مدیره این انجمن با حضور و - اعضای هیئت مدیره ، شهردار مرکز استان - اعضای هیئت مدیره این مرکز در ساعت 9 - اعضای هیئت مدیره و ارائه راهکارهای قا
نهمین جلسه ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل اداره زندانها ، مدیر عامل انجمن ، صیدی ، شهردار ، شورای اسلامی ،
431 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آذر ۹۷
برگزاری مراسم جشن و سرور به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامیبرگزاری مراسم جشن و سرور به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی - انقلاب و ریاست هیئت مدیره انجمن مراس - این مراسم ریاست هیئت مدیره انجمن با ت - ز استان و ریاست هیئت مدیره انجمن مبلغ
برگزاری مراسم جشن ، گرامیداشت چهلمین ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرعامل انجمن ، انجمن حمایت از زندانیان ، انجمن حمایت زندانیان ، انجمن حمایت از خانواده زندانیان ،
472 بازدید، پنج شنبه هجدهم بهمن ۹۷
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی .بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، بند نسوان و زندان نظامی . - ی استان و ریاست هیئت مدیره انجمن حمای - ز استان و ریاست هیئت مدیره اهداء گردی
بازدید دادستان ، رئیس دستگاههای نظارتی ، ریاست هیئت مدیره ، برنامه های اصلاحی ، احمدی مدیرعامل ،
905 بازدید، سه شنبه هفتم اسفند ۹۷
برگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استانبرگزاری دوازدهمین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان - انقلاب و ریاست هیئت مدیره این مرکز د - ز استان و ریاست هیئت مدیره انجمن تشکی - دامه جلسه ریاست هیئت مدیره انجمن ، خد - انقلاب و ریاست هیئت مدیره مقرر شد نس - مین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زند - مین جلسه ی هیئت مدیره این انجمن با دع - وسایراعضای هیئت مدیره باتلاوت آیاتی چ - ل با تصویب هیئت مدیره برای اجرا به مد - لسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان - لسه ی هیئت مدیره این انجمن با دعوت کت - اعضای هیئت مدیره باتلاوت آیاتی چندازک - تصویب هیئت مدیره برای اجرا به مدیر عا
انجمن حمایت زندانیان ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل زندانها ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، جلسات هیئت مدیره ، کمک به خانواده های نیازمند ،
490 بازدید، دوشنبه ششم اسفند ۹۷
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن.بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش انجمن. - تان و رئیس هیئت مدیره انجمن از محل س - دج) و رئیس هیئت مدیره انجمن که احمدی - رئیس هیئت مدیره انجمن از محل سکونت - رئیس هیئت مدیره انجمن که احمدی مدیرع
انجمن حمایت زندانیان ، ریاست هیئت مدیره ، یداله احمدی ، مدیرعامل ، بازدید و سرکشی ، منازل مددجویان ، تحت پوشش ،
681 بازدید، شنبه هجدهم اسفند ۹۷
  برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 برگزاری اوّلین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز استان کردستان در سال 98 - ز استان و ریاست هیئت مدیره انجمن ، او - ز استان و ریاست هیئت مدیره و با حضور - های جوهری ریاست هیئت مدیره مبنی بر تل - اللهی زاده ریاست سازمان برنامه و بود - لین جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زند - جلسه ی این هیئت در سال جاری با تلاوت - سمت اعضاء هیئت مدیره و انتخاب مدیرع - ستان ، عضو هیئت مدیره ، دکتر بهرام نص - تان ، عضو هیئت مدیره ، مهندس حشمت ال - لسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان - اعضاء هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل د - ، عضو هیئت مدیره ، دکتر بهرام نصرالله - ، عضو هیئت مدیره ، مهندس حشمت الله صی - ، عضو هیئت مدیره ، عباس سرمستی عضو هی
دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل زندانها ، نایب رئیس ، یداله احمدی ، مدیر عامل ، دکتر محمدابراهیم زارعی ، دکتر بهرام نصراللهی زاده ، مهندس حشمت الله صیدی ، اعضای هیئت مدیره ، فرهاد امینی ، بشیر سردار ، بازرسین مجمع ،
821 بازدید، دوشنبه بیست و ششم فروردین ۹۸
برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج .برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن حمایت زندانیان سنندج . - انقلاب و ریاست هیئت مدیره انجمن در م - ان ، اعضاء هیئت مدیره و بازرسان انجمن - اعضاء هیئت مدیره و بازرسان انجمن و خی
نسیم مهر ، مجمع عمومی سالانه ، انجمن حمایت زندانیان ، انجمن حمایت از خانواده زندانی ، حضرت آیت الله حسینی شاهرودی ، حجت الاسلام حاج ماموستا خدایی ، دکتر محمد جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ،
811 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۹۸
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان  تحت پوششبازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش - ن محترم و ریاست هیئت مدیره انجمن حمای - کردستان و ریاست هیئت مدیره انجمن حمای
، دکتر محمد جباری ، دادستان ، ریاست هیئت مدیره ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، بازدید ، مشکلات قضائی ، سبد کالا ،
201 بازدید، چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۹
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویانبازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویان - کردستان و ریاست هیئت مدیره انجمن حمای
، جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان نیازمند ، عید غدیرخم ، سبد کالا ،
71 بازدید، چهارشنبه پانزدهم مرداد ۹۹