سبد کالا

سبد کالا
آغازتوزیع سبدکالا دربین مددجویان انجمن حمایت زندانیان سنندجآغازتوزیع سبدکالا دربین مددجویان انجمن حمایت زندانیان سنندج - توزیع سبد کالا ی ویژه عیدنوروز درب - ن با تهیه سبد کالا ی خوراکی سعی در تأم - 96 توزیع سبد کالا از روز شنبه 95/12/ - یافت این سبد کالا شامل مرغ ، گوشت ،
توزیع سبدکالای عید نوروز 96 ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، توزیع سبد کالای خوراکی ، کمک به مددجویان تحت پوشش ،
488 بازدید، شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵
برگزاری دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و ... برگزاری دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و ... - ، حواله ی سبد کالا ی خوراکی به ارزش تق
، برگزاری دوره آموزش ، پیشگیری از ، مصرف مواد مخدر ، اداره کل زندانها ، مراد فتحی ، مدیرعامل ، سالن اجتماعات ، شهید رجایی ، سبد کالا ،
350 بازدید، یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۹۸
بازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان  تحت پوششبازدید دادستان مرکز استان از محل سکونت خانواده های زندانیان تحت پوشش - کز استان سبد کالا ی مواد غذائی شامل ب
، دکتر محمد جباری ، دادستان ، ریاست هیئت مدیره ، مراد فتحی ، مدیرکل زندانها ، بازدید ، مشکلات قضائی ، سبد کالا ،
236 بازدید، چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۹
بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویانبازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل زندانها از محل سکونت مددجویان - ی کرونا ، سبد کالا ی مواد خوراکی و کار
، جباری ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، بازدید و سرکشی ، خانواده های زندانیان نیازمند ، عید غدیرخم ، سبد کالا ،
123 بازدید، چهارشنبه پانزدهم مرداد ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش - ن بازدید سبد کالا یی شامل مواد غذائی
، بازدید ، مدیرعامل انجمن ، توحیدی ، مددکاران اجتماعی ، سبد کالا ،
97 بازدید، سه شنبه پانزدهم مهر ۹۹