عادل توحیدی

عادل توحیدی
انتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندجانتصاب مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان سنندج - ل ، آقای عادل توحیدی نژاد با نظر اع
، انتصاب ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان ، سنندج ، عادل توحیدی نژاد ،
135 بازدید، چهارشنبه نوزدهم شهریور ۹۹
برگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان سنندجبرگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان سنندج - جناب آقای عادل توحیدی نژاد با حضور مد - جناب آقای عادل توحیدی نژاد در ساعت 09 - پایان جلسه توحیدی نژاد از آموزشگاه را
، جلسه تودیع و معارفه ، مدیر عامل انجمن ، عادل توحیدی نژاد ، مدیر کل زندانها ، مراد فتحی ،
216 بازدید، سه شنبه یکم مهر ۹۹
بازسازی منابع درآمدی انجمنبازسازی منابع درآمدی انجمن - با دستور عادل توحیدی مدیر عامل این ا
، عادل توحیدی ، مدیر عامل انجمن ، حفظ منابع درآمدی ، گسترش دامنه فعالیت ، توان اقتصادی ، افزایش سطح حمایتی مددجویان ، بازسازی خودرو ، آموزش و آزمون پایه یکم ،
62 بازدید، دوشنبه بیست و چهارم آذر ۹۹
دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن دیدار مدیر بنیاد تعاون زندانیان با مدیر عامل انجمن
، ابوتراب لطفی ، مدیر بنیاد تعاون ، زندانیان سنندج ، بازرس مجمع عمومی ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، عادل توحیدی ، مدیرعامل انجمن ،
26 بازدید، شنبه بیست و هفتم دی ۹۹