مددکاران اجتماعی

مددکاران اجتماعی
برپایی جشن تولد برای تعدادی از فرزندان خردسال مددجویانبرپایی جشن تولد برای تعدادی از فرزندان خردسال مددجویان - و پیگیری مددکاران اجتماعی انجمن و با - و پیگیری مددکاران اجتماعی این انجمن
حمایت از فرزندان ، تشویق فرزندان ، برپایی جشن تولد ، برگزاری مراسم ، حامیان انجمن ، کاهش آسیب ، خانواده زندانیان ، تحت پوشش ، مددکاران اجتماعی ، حمایت از خانواده ، حامیان مالی ،
661 بازديد، پنج شنبه بیست و نهم آذر ۹۷
توزیع تعداد 600 پرس غذای آماده برای خانواده های زندانیان تحت پوششتوزیع تعداد 600 پرس غذای آماده برای خانواده های زندانیان تحت پوشش - با همکاری مددکاران اجتماعی و کارکنان - 22 تیم از مددکاران اجتماعی و کارکنان
، توزیع غذای آماده ، خانواده های زندانیان ، مدیرکل زندانها ، تشکل های دانشجویی ، جوانان گام دوم انقلاب ، مددکاران اجتماعی ، توزیع غذای گرم ،
186 بازديد، سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش بازدید مدیرعامل انجمن از محل سکونت مددجویان تحت پوشش - به همراه مددکاران اجتماعی از محل سک
، بازدید ، مدیرعامل انجمن ، توحیدی ، مددکاران اجتماعی ، سبد کالا ،
200 بازديد، سه شنبه پانزدهم مهر ۹۹
بازدید مدیرعامل انجمن از منزل مددجوی آزاد شده از حبسبازدید مدیرعامل انجمن از منزل مددجوی آزاد شده از حبس - ان داشتند مددکاران اجتماعی علاوه بر ت
، آقای توحیدی ، مدیرعامل ، انجمن ، مددجوی آزاد شده ، مددکاران اجتماعی ، حل مسائل روحی و روانی ، کمک خیّرین ،
106 بازديد، یکشنبه بیست و سوم آذر ۹۹
دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین مرکز استان دیدار مدیر عامل انجمن از معتمّدین و خیّرین مرکز استان - ه گیری از مددکاران اجتماعی و کمک های
، توحیدی مدیرعامل انجمن ، خیّرین مرکز استان ، اهداف حمایتی ، انجمن حمایت از خانواده زندانیان ، اهداف تشکیل انجمن ، پویایی و دامنه خدمات ، حمایت و دلسوزی معتمدان ، مددکاران اجتماعی ، کمک های مالی و مشاوره ای ، خدمات پزشکی ،
60 بازديد، یکشنبه چهاردهم دی ۹۹