پیشرفت

پیشرفت
پیشرفت پروژه ساختمانی انجمن حمایت زندانیان سنندجپیشرفت پروژه ساختمانی انجمن حمایت زندانیان سنندج - پیشرفت پروژه ساختمانی انجمن حمایت زند - یان سنندج پیشرفت پروژه ساختمان انجمن - 1_ساختمان_ پیشرفت .JPG خدا قوت می گیم - 1_ساختمان_ پیشرفت .JPG
پیشرفت پروژه ساختمان انجمن ،
485 بازدید، پنج شنبه نهم مهر ۹۴
پیشرفت پروژه ساختمانی انجمن حمایت زندانیان سنندجپیشرفت پروژه ساختمانی انجمن حمایت زندانیان سنندج - پیشرفت پروژه ساختمانی انجمن حمایت زند - یان سنندج پیشرفت پروژه ساختمان تجاری - 1_ساختمان_ پیشرفت .jpg روند پروژه ساخ - 1_ساختمان_ پیشرفت .jpg
پیشرفت پروژه ساختمانی ، در حال احداث انجمن ،
453 بازدید، دوشنبه هجدهم بهمن ۹۵
پیشرفت ساختمان درحال احداث انجمن حمایت زندانیان سنندجپیشرفت ساختمان درحال احداث انجمن حمایت زندانیان سنندج - پیشرفت ساختمان درحال احداث انجمن حمای - ا توجه به پیشرفت پروژه و تلاش مسئولین - 1_ساختمان_ پیشرفت .JPG به گزارش ر - 1_ساختمان_ پیشرفت .JPG
پیشرفت ساختمان درحال احداث ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ،
266 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵
پیشرفت 70% ساختمان تجاری خدماتی و اداری انجمن حمایت زندانیان سنندجپیشرفت 70% ساختمان تجاری خدماتی و اداری انجمن حمایت زندانیان سنندج - پیشرفت 70% ساختمان تجاری خدماتی و ادا - نندج روند پیشرفت پروژه ساختمان درحال - 1_ساختمان_ پیشرفت .JPG به گزارش روابط - 1_ساختمان_ پیشرفت .JPG
ساختمان انجمن حمایت زندانیان سنندج ، پیشرفت پروژه ،
406 بازدید، دوشنبه هشتم خرداد ۹۶
بازدید مدیرعامل انجمن از روند  پیشرفت  پروژه ساخت ساختمان سایت اداری بازدید مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت پروژه ساخت ساختمان سایت اداری - از روند پیشرفت پروژه ساخت ساختمان - ریان روند پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی - از نحوه پیشرفت عملیات اجرایی ساختما
، توحیدی ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، بازدید ، پروژه عمرانی ، ساختمان سایت اداری ، پیشرفت ، عملیات اجرایی ،
75 بازدید، سه شنبه هشتم مهر ۹۹