ساختمان سایت اداری

ساختمان سایت اداری
بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن.بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن. - ا از پروژه ساختمان اداری انجمن. مدیرک - از پروژه ی ساختمان اداری در دست اجرای - حل پروژه ی ساختمان اداری در دست اجرای - ر پروانه ی ساختمان و اجرای عملیات ساخ - ژه ساختمان اداری انجمن. مدیرکل زندانه - ی ساختمان اداری در دست اجرای این مرک - ، اول وقت اداری روز پنجشنبه 98/08/16
بازدید ، مدیرکل ، زندانهای استان ، مدیر عامل انجمن ، یدالله احمدی ، مرکز خدمات اجتماعی ، ساختمان سایت اداری ،
614 بازدید، پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
بازدید مدیرعامل انجمن از روند  پیشرفت  پروژه ساخت ساختمان سایت اداری بازدید مدیرعامل انجمن از روند پیشرفت پروژه ساخت ساختمان سایت اداری - روژه ساخت ساختمان سایت اداری مدیرعام - ت اجرای ( ساختمان سایت اداری ) متعلق - یات اجرایی ساختمان اداری در دست احداث - یی ساختمان اداری در دست احداث ، ابرا
، توحیدی ، مدیرعامل ، انجمن حمایت زندانیان سنندج ، بازدید ، پروژه عمرانی ، ساختمان سایت اداری ، پیشرفت ، عملیات اجرایی ،
74 بازدید، سه شنبه هشتم مهر ۹۹