مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان
تشکیل پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج در سال 1397تشکیل پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج در سال 1397 - هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج - هیئت مدیره انجمن با قدردانی از حضور م - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرست - اد بر نیاز انجمن از طریق مزایده عمومی - ز مددکاران انجمن شاغل در زندان ، اختص - دیره انجمن حمایت زندانیان سنندج در سا - مومی انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنن - نجمن حمایت زندانیان سنندج در سال 1397 - نجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج ،پن
دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل اداره زندانها ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، نصراللهی زاده ، جلسات هیئت مدیره ، مصوبات کلی ، فرماندار ، بشیر سردار ، فرهاد امینی ،
565 بازدید، سه شنبه دوم مرداد ۹۷
آغاز خاکبرداری از پروژه ساختمان اداری انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندجآغاز خاکبرداری از پروژه ساختمان اداری انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج - فته احمدی مدیرعامل انجمن حمایت زندانی - تمان اداری انجمن حمایت زندانیان شهرست - اداری این انجمن در زمینی به مساحت 32 - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرست - ای درخواست انجمن و با پیگیری مجدانه د - هیئت مدیره انجمن ، از سوی سازمان راه - داری انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنن - مومی انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنن - نجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج عمل
آغازعملیات خاک برداری ، انجمن حمایت زندانیان ، دادستان استان کردستان ، جوهری ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، یدالله احمدی ، سایت اداری شهرستان سنندج ، پروژه اداری تجاری ،
668 بازدید، پنج شنبه یکم شهریور ۹۷
بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت .بازدید ریاست مراقبت پس از خروج زندانهای استان به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان از مجموعه کانون اصلاح و تربیت . - به همراهی مدیرعامل انجمن حمایت زندانی - اه توحیدی مدیرعامل انجمن حمایت زندانی - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز - مومی انجمن حمایت زندانیان مرکز استان - نجمن حمایت زندانیان مرکز استان در تار
، بازدید ریاست مراقبت پس از خروج ، بهرام سعیدی ، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان ، توحیدی ، رئیس مجموعه کانون اصلاح و تربیت ، نادری ، اشتغال ، برنامه های غنّی سازی ، اوقات فراغت ، حرفه آموزی ،
68 بازدید، پنج شنبه بیستم آذر ۹۹