مدیر عامل انجمن

مدیر عامل انجمن
برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندجبرگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج - هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرست - مدیره این انجمن با حضور و شرکت اعضای - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرست - هیئت مدیره انجمن نهمین جلسه اعضای هیئ - و ارزشمند انجمن در جهت یاری رساندن
نهمین جلسه ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل اداره زندانها ، مدیر عامل انجمن ، صیدی ، شهردار ، شورای اسلامی ،
355 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آذر ۹۷
بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن.بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن. - اجرای دعوت مدیر عامل این انجمن ، مدیر - دعوت مدیر عامل این انجمن ، مدیرکل زن - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز - ر عامل این انجمن ، مدیرکل زندانها و ا - ی مدیرعامل انجمن از محل پروژه ی ساختم - د مدیرعامل انجمن گزارشی از مراحل دریا - ی مدیرعامل انجمن مبنی بر کمک سازمان
بازدید ، مدیرکل ، زندانهای استان ، مدیر عامل انجمن ، یدالله احمدی ، مرکز خدمات اجتماعی ، ساختمان سایت اداری ،
443 بازدید، پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸