مدیر عامل انجمن

مدیر عامل انجمن
برگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندجبرگزاری جلسه ی هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرستان سنندج - هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شهرست - مدیره این انجمن با حضور و شرکت اعضای - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرست - هیئت مدیره انجمن نهمین جلسه اعضای هیئ - و ارزشمند انجمن در جهت یاری رساندن
نهمین جلسه ، دادستان عمومی و انقلاب ، ریاست هیئت مدیره ، مدیرکل اداره زندانها ، مدیر عامل انجمن ، صیدی ، شهردار ، شورای اسلامی ،
464 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آذر ۹۷
بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن.بازدید مدیرکل زندانها از پروژه ساختمان اداری انجمن. - اجرای دعوت مدیر عامل این انجمن ، مدیر - دعوت مدیر عامل این انجمن ، مدیرکل زن - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز - ر عامل این انجمن ، مدیرکل زندانها و ا - ی مدیرعامل انجمن از محل پروژه ی ساختم - د مدیرعامل انجمن گزارشی از مراحل دریا - ی مدیرعامل انجمن مبنی بر کمک سازمان
بازدید ، مدیرکل ، زندانهای استان ، مدیر عامل انجمن ، یدالله احمدی ، مرکز خدمات اجتماعی ، ساختمان سایت اداری ،
677 بازدید، پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
برگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان سنندجبرگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان سنندج - و معارفه مدیر عامل انجمن حمایت زندان - ع و معارفه مدیر عامل جدید این انجمن ج - عارفه مدیر عامل جدید این انجمن جناب آ - ل جدید این انجمن جناب آقای عادل توحید - ان اجتماعی انجمن در دفتر انجمن حمایت - وابط عمومی انجمن : جلسه تودیع و معارف - رعامل قبلی انجمن و خیرمقدم به مدیرعام - د : کار در انجمن فطری و ذاتی است ، ان
، جلسه تودیع و معارفه ، مدیر عامل انجمن ، عادل توحیدی نژاد ، مدیر کل زندانها ، مراد فتحی ،
213 بازدید، سه شنبه یکم مهر ۹۹
بازسازی منابع درآمدی انجمنبازسازی منابع درآمدی انجمن - ادل توحیدی مدیر عامل این انجمن نسبت ب - وحیدی مدیر عامل این انجمن نسبت به حفظ - ابع درآمدی انجمن بازسازی خودروهای سنگ - زسازی منین انجمن که در زمینه آموزش و - وابط عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرست - ر عامل این انجمن نسبت به حفظ منابع در - ان اقتصادی انجمن برای افزایش سطح حمای
، عادل توحیدی ، مدیر عامل انجمن ، حفظ منابع درآمدی ، گسترش دامنه فعالیت ، توان اقتصادی ، افزایش سطح حمایتی مددجویان ، بازسازی خودرو ، آموزش و آزمون پایه یکم ،
61 بازدید، دوشنبه بیست و چهارم آذر ۹۹